โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 22
ร้อยละ 16.13 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 3 9 1 0 76
ร้อยละ 5.32 % 3.19 % 9.57 % 1.06 % 0.00 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 2 3 1 6 48
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 4.92 % 1.64 % 9.84 % 78.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 11 9 12 2 6 146
ร้อยละ 5.91 % 4.84 % 6.45 % 1.08 % 3.23 % 78.49 %

125 : 10 , 7 , 9 , 1 , 0 , 98...8.00 , 5.60 , 7.20 , 0.80 , 0.00 , 78.40 = 27 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net