โรงเรียนกระทุ่มราย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 21
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 17.24 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 3 13 3 1 24
ร้อยละ 6.38 % 6.38 % 27.66 % 6.38 % 2.13 % 51.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 4 4 18 4 1 45
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 23.68 % 5.26 % 1.32 % 59.21 %

76 : 4 , 4 , 18 , 4 , 1 , 45...5.26 , 5.26 , 23.68 , 5.26 , 1.32 , 59.21 = 31 : 40.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79%

Powered By www.thaieducation.net