โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
567
จำนวน(คน) 49 35 50 84 85 264
ร้อยละ 8.64 % 6.17 % 8.82 % 14.81 % 14.99 % 46.56 %
ระดับประถมศึกษา
2256
จำนวน(คน) 124 78 382 202 460 1010
ร้อยละ 5.50 % 3.46 % 16.93 % 8.95 % 20.39 % 44.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2823 คน
จำนวน(คน) 173 113 432 286 545 1274
ร้อยละ 6.13 % 4.00 % 15.30 % 10.13 % 19.31 % 45.13 %

2823 : 173 , 113 , 432 , 286 , 545 , 1274...6.13 , 4.00 , 15.30 , 10.13 , 19.31 , 45.13 = 1549 : 54.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2823 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1549 คน คิดเป็นร้อยละ 54.87%

Powered By www.thaieducation.net