โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
564
จำนวน(คน) 55 36 47 91 83 252
ร้อยละ 9.75 % 6.38 % 8.33 % 16.13 % 14.72 % 44.68 %
ระดับประถมศึกษา
2263
จำนวน(คน) 129 80 370 209 450 1025
ร้อยละ 5.70 % 3.54 % 16.35 % 9.24 % 19.89 % 45.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2827 คน
จำนวน(คน) 184 116 417 300 533 1277
ร้อยละ 6.51 % 4.10 % 14.75 % 10.61 % 18.85 % 45.17 %

2827 : 184 , 116 , 417 , 300 , 533 , 1277...6.51 , 4.10 , 14.75 , 10.61 , 18.85 , 45.17 = 1550 : 54.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2827 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1550 คน คิดเป็นร้อยละ 54.83%

Powered By www.thaieducation.net