โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 6 1 1 0 14
ร้อยละ 0.00 % 27.27 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 4 14 3 1 1 124
ร้อยละ 2.72 % 9.52 % 2.04 % 0.68 % 0.68 % 84.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 4 20 4 2 1 138
ร้อยละ 2.37 % 11.83 % 2.37 % 1.18 % 0.59 % 81.66 %

169 : 4 , 20 , 4 , 2 , 1 , 138...2.37 , 11.83 , 2.37 , 1.18 , 0.59 , 81.66 = 31 : 18.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34%

Powered By www.thaieducation.net