โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 8 1 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 36.36 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 5 15 3 1 0 123
ร้อยละ 3.40 % 10.20 % 2.04 % 0.68 % 0.00 % 83.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 5 23 4 2 0 135
ร้อยละ 2.96 % 13.61 % 2.37 % 1.18 % 0.00 % 79.88 %

169 : 5 , 23 , 4 , 2 , 0 , 135...2.96 , 13.61 , 2.37 , 1.18 , 0.00 , 79.88 = 34 : 20.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12%

Powered By www.thaieducation.net