โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 10 1 1 0 10
ร้อยละ 0.00 % 45.45 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 5 20 2 2 0 118
ร้อยละ 3.40 % 13.61 % 1.36 % 1.36 % 0.00 % 80.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 5 30 3 3 0 128
ร้อยละ 2.96 % 17.75 % 1.78 % 1.78 % 0.00 % 75.74 %

169 : 5 , 30 , 3 , 3 , 0 , 128...2.96 , 17.75 , 1.78 , 1.78 , 0.00 , 75.74 = 41 : 24.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.26%

Powered By www.thaieducation.net