โรงเรียนวัดโคศุภราช (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 20
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 0 17 0 0 49
ร้อยละ 7.04 % 0.00 % 23.94 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 9 0 20 0 0 69
ร้อยละ 9.18 % 0.00 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 70.41 %

98 : 9 , 0 , 20 , 0 , 0 , 69...9.18 , 0.00 , 20.41 , 0.00 , 0.00 , 70.41 = 29 : 29.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.59%

Powered By www.thaieducation.net