โรงเรียนวัดโคศุภราช (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 18 5 5 0 0 0
ร้อยละ 64.29 % 17.86 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 30 16 6 10 7 0
ร้อยละ 43.48 % 23.19 % 8.70 % 14.49 % 10.14 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 48 21 11 10 7 0
ร้อยละ 49.48 % 21.65 % 11.34 % 10.31 % 7.22 % 0.00 %

97 : 48 , 21 , 11 , 10 , 7 , 0...49.48 , 21.65 , 11.34 , 10.31 , 7.22 , 0.00 = 97 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net