โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 10
ร้อยละ 18.75 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 48
ร้อยละ 8.33 % 1.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 11 2 11 0 0 77
ร้อยละ 10.89 % 1.98 % 10.89 % 0.00 % 0.00 % 76.24 %

76 : 8 , 2 , 8 , 0 , 0 , 58...10.53 , 2.63 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 76.32 = 18 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76%

Powered By www.thaieducation.net