โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 44
ร้อยละ 6.78 % 5.08 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 74.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 17
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 6 5 14 0 0 74
ร้อยละ 6.06 % 5.05 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 74.75 %

74 : 4 , 3 , 10 , 0 , 0 , 57...5.41 , 4.05 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 77.03 = 17 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25%

Powered By www.thaieducation.net