โรงเรียนวัดสุคนธาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 1 5 2 1 48
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 8.33 % 3.33 % 1.67 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 8 2 21 7 4 132
ร้อยละ 4.60 % 1.15 % 12.07 % 4.02 % 2.30 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 4 1 17 2 0 78
ร้อยละ 3.92 % 0.98 % 16.67 % 1.96 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 15 4 43 11 5 258
ร้อยละ 4.46 % 1.19 % 12.80 % 3.27 % 1.49 % 76.79 %

234 : 11 , 3 , 26 , 9 , 5 , 180...4.70 , 1.28 , 11.11 , 3.85 , 2.14 , 76.92 = 54 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21%

Powered By www.thaieducation.net