โรงเรียนวัดหัวเวียง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 0 2 0 5 96
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.94 % 0.00 % 4.85 % 93.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 9 160
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.31 % 0.00 % 5.20 % 92.49 %

127 : 0 , 0 , 2 , 0 , 7 , 118...0.00 , 0.00 , 1.57 , 0.00 , 5.51 , 92.91 = 9 : 7.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51%

Powered By www.thaieducation.net