โรงเรียนวัดคู้สลอด (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 69
ร้อยละ 2.56 % 1.28 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 125
ร้อยละ 2.16 % 0.72 % 7.19 % 0.00 % 0.00 % 89.93 %

105 : 2 , 1 , 7 , 0 , 0 , 95...1.90 , 0.95 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 90.48 = 10 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07%

Powered By www.thaieducation.net