โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 18 0 1 0 0 9
ร้อยละ 64.29 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 0 6 13 1 0 95
ร้อยละ 0.00 % 5.22 % 11.30 % 0.87 % 0.00 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 18 6 14 1 0 104
ร้อยละ 12.59 % 4.20 % 9.79 % 0.70 % 0.00 % 72.73 %

143 : 18 , 6 , 14 , 1 , 0 , 104...12.59 , 4.20 , 9.79 , 0.70 , 0.00 , 72.73 = 39 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net