โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 5 4 9 1 0 90
ร้อยละ 4.59 % 3.67 % 8.26 % 0.92 % 0.00 % 82.57 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 2 0 5 1 0 195
ร้อยละ 0.99 % 0.00 % 2.46 % 0.49 % 0.00 % 96.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 2 0 2 3 0 88
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 2.11 % 3.16 % 0.00 % 92.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 9 4 16 5 0 373
ร้อยละ 2.21 % 0.98 % 3.93 % 1.23 % 0.00 % 91.65 %

312 : 7 , 4 , 14 , 2 , 0 , 285...2.24 , 1.28 , 4.49 , 0.64 , 0.00 , 91.35 = 27 : 8.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.35%

Powered By www.thaieducation.net