โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 39
ร้อยละ 7.84 % 3.92 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 14
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 6 2 10 0 0 67
ร้อยละ 7.06 % 2.35 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 78.82 %

67 : 5 , 2 , 7 , 0 , 0 , 53...7.46 , 2.99 , 10.45 , 0.00 , 0.00 , 79.10 = 14 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18%

Powered By www.thaieducation.net