โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 0 7 0 4 80
ร้อยละ 8.08 % 0.00 % 7.07 % 0.00 % 4.04 % 80.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 165
ร้อยละ 1.18 % 0.00 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 97.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 10 0 11 0 4 276
ร้อยละ 3.32 % 0.00 % 3.65 % 0.00 % 1.33 % 91.69 %

132 : 8 , 0 , 9 , 0 , 4 , 111...6.06 , 0.00 , 6.82 , 0.00 , 3.03 , 84.09 = 21 : 15.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31%

Powered By www.thaieducation.net