โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 8 9 5 14 2 19
ร้อยละ 14.04 % 15.79 % 8.77 % 24.56 % 3.51 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 7 7 42 41 2 102
ร้อยละ 3.48 % 3.48 % 20.90 % 20.40 % 1.00 % 50.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 0 5 14 20 3 30
ร้อยละ 0.00 % 6.94 % 19.44 % 27.78 % 4.17 % 41.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 15 21 61 75 7 151
ร้อยละ 4.55 % 6.36 % 18.48 % 22.73 % 2.12 % 45.76 %

258 : 15 , 16 , 47 , 55 , 4 , 121...5.81 , 6.20 , 18.22 , 21.32 , 1.55 , 46.90 = 137 : 53.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 54.24%

Powered By www.thaieducation.net