โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 2 3 1 3 31
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 6.98 % 2.33 % 6.98 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 10 4 8 3 3 85
ร้อยละ 8.85 % 3.54 % 7.08 % 2.65 % 2.65 % 75.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 13 6 11 4 6 116
ร้อยละ 8.33 % 3.85 % 7.05 % 2.56 % 3.85 % 74.36 %

156 : 13 , 6 , 11 , 4 , 6 , 116...8.33 , 3.85 , 7.05 , 2.56 , 3.85 , 74.36 = 40 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64%

Powered By www.thaieducation.net