โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 71
ร้อยละ 4.82 % 3.61 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 18 9 60 1 0 263
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 17.09 % 0.28 % 0.00 % 74.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 434 คน
จำนวน(คน) 22 12 65 1 0 334
ร้อยละ 5.07 % 2.76 % 14.98 % 0.23 % 0.00 % 76.96 %

434 : 22 , 12 , 65 , 1 , 0 , 334...5.07 , 2.76 , 14.98 , 0.23 , 0.00 , 76.96 = 100 : 23.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 434 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.04%

Powered By www.thaieducation.net