โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
573
จำนวน(คน) 13 2 30 15 30 483
ร้อยละ 2.27 % 0.35 % 5.24 % 2.62 % 5.24 % 84.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
371
จำนวน(คน) 20 0 20 3 0 328
ร้อยละ 5.39 % 0.00 % 5.39 % 0.81 % 0.00 % 88.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 967 คน
จำนวน(คน) 34 2 51 18 30 832
ร้อยละ 3.52 % 0.21 % 5.27 % 1.86 % 3.10 % 86.04 %

596 : 14 , 2 , 31 , 15 , 30 , 504...2.35 , 0.34 , 5.20 , 2.52 , 5.03 , 84.56 = 92 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 967 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96%

Powered By www.thaieducation.net