โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 30 7 24 0 0 77
ร้อยละ 21.74 % 5.07 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 55.80 %
ระดับประถมศึกษา
664
จำนวน(คน) 80 48 161 0 0 375
ร้อยละ 12.05 % 7.23 % 24.25 % 0.00 % 0.00 % 56.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 110 55 185 0 0 452
ร้อยละ 13.72 % 6.86 % 23.07 % 0.00 % 0.00 % 56.36 %

802 : 110 , 55 , 185 , 0 , 0 , 452...13.72 , 6.86 , 23.07 , 0.00 , 0.00 , 56.36 = 350 : 43.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 350 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64%

Powered By www.thaieducation.net