โรงเรียนปราสาททองวิทยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 8 6 11 2 0 55
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 13.41 % 2.44 % 0.00 % 67.07 %
ระดับประถมศึกษา
499
จำนวน(คน) 23 17 81 1 0 377
ร้อยละ 4.61 % 3.41 % 16.23 % 0.20 % 0.00 % 75.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 581 คน
จำนวน(คน) 31 23 92 3 0 432
ร้อยละ 5.34 % 3.96 % 15.83 % 0.52 % 0.00 % 74.35 %

581 : 31 , 23 , 92 , 3 , 0 , 432...5.34 , 3.96 , 15.83 , 0.52 , 0.00 , 74.35 = 149 : 25.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 581 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 25.65%

Powered By www.thaieducation.net