โรงเรียนวัดโพธิ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 11.43 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 10 7 12 5 1 71
ร้อยละ 9.43 % 6.60 % 11.32 % 4.72 % 0.94 % 66.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 10 11 16 5 1 98
ร้อยละ 7.09 % 7.80 % 11.35 % 3.55 % 0.71 % 69.50 %

141 : 10 , 11 , 16 , 5 , 1 , 98...7.09 , 7.80 , 11.35 , 3.55 , 0.71 , 69.50 = 43 : 30.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50%

Powered By www.thaieducation.net