โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 4 3 10 1 0 94
ร้อยละ 3.57 % 2.68 % 8.93 % 0.89 % 0.00 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 53
ร้อยละ 8.20 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 9 3 15 1 0 176
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 7.35 % 0.49 % 0.00 % 86.27 %

143 : 4 , 3 , 12 , 1 , 0 , 123...2.80 , 2.10 , 8.39 , 0.70 , 0.00 , 86.01 = 20 : 13.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net