โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 22 18 2 0 0 29
ร้อยละ 30.99 % 25.35 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 40.85 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 26 22 0 21 10 114
ร้อยละ 13.47 % 11.40 % 0.00 % 10.88 % 5.18 % 59.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 48 40 2 21 10 143
ร้อยละ 18.18 % 15.15 % 0.76 % 7.95 % 3.79 % 54.17 %

264 : 48 , 40 , 2 , 21 , 10 , 143...18.18 , 15.15 , 0.76 , 7.95 , 3.79 , 54.17 = 121 : 45.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83%

Powered By www.thaieducation.net