โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 2 5 2 0 20
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 15.15 % 6.06 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 13 9 20 3 1 78
ร้อยละ 10.48 % 7.26 % 16.13 % 2.42 % 0.81 % 62.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 8 3 18 0 0 49
ร้อยละ 10.26 % 3.85 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 62.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 25 14 43 5 1 147
ร้อยละ 10.64 % 5.96 % 18.30 % 2.13 % 0.43 % 62.55 %

157 : 17 , 11 , 25 , 5 , 1 , 98...10.83 , 7.01 , 15.92 , 3.18 , 0.64 , 62.42 = 59 : 37.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45%

Powered By www.thaieducation.net