โรงเรียนวัดปราสาททอง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 36
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 2.44 % 2.44 % 2.44 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 1 2 1 2 1 62
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 1.45 % 2.90 % 1.45 % 89.86 %

69 : 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 62...1.45 , 2.90 , 1.45 , 2.90 , 1.45 , 89.86 = 7 : 10.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14%

Powered By www.thaieducation.net