โรงเรียนบางไทร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 24
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 16 8 22 0 0 63
ร้อยละ 14.68 % 7.34 % 20.18 % 0.00 % 0.00 % 57.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 22 8 30 0 0 87
ร้อยละ 14.97 % 5.44 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 59.18 %

147 : 22 , 8 , 30 , 0 , 0 , 87...14.97 , 5.44 , 20.41 , 0.00 , 0.00 , 59.18 = 60 : 40.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82%

Powered By www.thaieducation.net