โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 2 2 0 1 6
ร้อยละ 0.00 % 18.18 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 5 10 0 0 42
ร้อยละ 3.39 % 8.47 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 71.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 2 7 12 0 1 48
ร้อยละ 2.86 % 10.00 % 17.14 % 0.00 % 1.43 % 68.57 %

70 : 2 , 7 , 12 , 0 , 1 , 48...2.86 , 10.00 , 17.14 , 0.00 , 1.43 , 68.57 = 22 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net