โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 14
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 0 7 2 0 43
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 13.21 % 3.77 % 0.00 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 30
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 3 1 11 2 0 87
ร้อยละ 2.88 % 0.96 % 10.58 % 1.92 % 0.00 % 83.65 %

70 : 2 , 0 , 9 , 2 , 0 , 57...2.86 , 0.00 , 12.86 , 2.86 , 0.00 , 81.43 = 13 : 18.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net