โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 18
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 1 19 3 0 60
ร้อยละ 3.49 % 1.16 % 22.09 % 3.49 % 0.00 % 69.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 4 2 22 3 0 78
ร้อยละ 3.67 % 1.83 % 20.18 % 2.75 % 0.00 % 71.56 %

109 : 4 , 2 , 22 , 3 , 0 , 78...3.67 , 1.83 , 20.18 , 2.75 , 0.00 , 71.56 = 31 : 28.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44%

Powered By www.thaieducation.net