โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 22
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 1 3 8 5 0 101
ร้อยละ 0.85 % 2.54 % 6.78 % 4.24 % 0.00 % 85.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 2 3 10 6 0 123
ร้อยละ 1.39 % 2.08 % 6.94 % 4.17 % 0.00 % 85.42 %

144 : 2 , 3 , 10 , 6 , 0 , 123...1.39 , 2.08 , 6.94 , 4.17 , 0.00 , 85.42 = 21 : 14.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58%

Powered By www.thaieducation.net