โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 1 3 9 5 0 102
ร้อยละ 0.83 % 2.50 % 7.50 % 4.17 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 3 13 6 0 123
ร้อยละ 1.36 % 2.04 % 8.84 % 4.08 % 0.00 % 83.67 %

147 : 2 , 3 , 13 , 6 , 0 , 123...1.36 , 2.04 , 8.84 , 4.08 , 0.00 , 83.67 = 24 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33%

Powered By www.thaieducation.net