โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 10
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 18.75 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 31
ร้อยละ 2.44 % 7.32 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 2 3 9 2 0 41
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 15.79 % 3.51 % 0.00 % 71.93 %

57 : 2 , 3 , 9 , 2 , 0 , 41...3.51 , 5.26 , 15.79 , 3.51 , 0.00 , 71.93 = 16 : 28.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net