โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 28
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 11 0 15 0 0 61
ร้อยละ 12.64 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 70.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 36
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 22.64 % 0.00 % 0.00 % 67.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 21 0 29 0 0 125
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

122 : 16 , 0 , 17 , 0 , 0 , 89...13.11 , 0.00 , 13.93 , 0.00 , 0.00 , 72.95 = 33 : 27.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net