โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 26
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 12 0 16 0 0 59
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 18.39 % 0.00 % 0.00 % 67.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 35
ร้อยละ 11.32 % 0.00 % 22.64 % 0.00 % 0.00 % 66.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 25 0 30 0 0 120
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %

122 : 19 , 0 , 18 , 0 , 0 , 85...15.57 , 0.00 , 14.75 , 0.00 , 0.00 , 69.67 = 37 : 30.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net