โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 24
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 14 0 17 0 0 58
ร้อยละ 15.73 % 0.00 % 19.10 % 0.00 % 0.00 % 65.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 35
ร้อยละ 11.32 % 0.00 % 22.64 % 0.00 % 0.00 % 66.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 28 0 31 0 0 117
ร้อยละ 15.91 % 0.00 % 17.61 % 0.00 % 0.00 % 66.48 %

123 : 22 , 0 , 19 , 0 , 0 , 82...17.89 , 0.00 , 15.45 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 41 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52%

Powered By www.thaieducation.net