โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 0 14 2 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.73 % 2.25 % 0.00 % 82.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 0 13 0 1 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.12 % 0.00 % 1.47 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 0 1 29 2 1 155
ร้อยละ 0.00 % 0.53 % 15.43 % 1.06 % 0.53 % 82.45 %

120 : 0 , 1 , 16 , 2 , 0 , 101...0.00 , 0.83 , 13.33 , 1.67 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.55%

Powered By www.thaieducation.net