โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 4 6 0 0 20
ร้อยละ 3.23 % 12.90 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 3 14 2 0 64
ร้อยละ 6.74 % 3.37 % 15.73 % 2.25 % 0.00 % 71.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 55
ร้อยละ 5.88 % 1.47 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 80.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 11 8 28 2 0 139
ร้อยละ 5.85 % 4.26 % 14.89 % 1.06 % 0.00 % 73.94 %

120 : 7 , 7 , 20 , 2 , 0 , 84...5.83 , 5.83 , 16.67 , 1.67 , 0.00 , 70.00 = 36 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06%

Powered By www.thaieducation.net