โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 6 4 1 0 15
ร้อยละ 16.13 % 19.35 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 48.39 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 5 16 2 0 61
ร้อยละ 5.62 % 5.62 % 17.98 % 2.25 % 0.00 % 68.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 53
ร้อยละ 8.82 % 1.47 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 16 12 28 3 0 129
ร้อยละ 8.51 % 6.38 % 14.89 % 1.60 % 0.00 % 68.62 %

120 : 10 , 11 , 20 , 3 , 0 , 76...8.33 , 9.17 , 16.67 , 2.50 , 0.00 , 63.33 = 44 : 36.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38%

Powered By www.thaieducation.net