โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 3 4 3 0 3
ร้อยละ 13.33 % 20.00 % 26.67 % 20.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 0 9 1 0 30
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 21.95 % 2.44 % 0.00 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 19
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 5 4 20 4 0 52
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 23.53 % 4.71 % 0.00 % 61.18 %

56 : 3 , 3 , 13 , 4 , 0 , 33...5.36 , 5.36 , 23.21 , 7.14 , 0.00 , 58.93 = 23 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82%

Powered By www.thaieducation.net