โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.47 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %

56 : 0 , 0 , 11 , 0 , 0 , 45...0.00 , 0.00 , 19.64 , 0.00 , 0.00 , 80.36 = 11 : 19.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47%

Powered By www.thaieducation.net