โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 22
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 5 8 0 0 74
ร้อยละ 8.42 % 5.26 % 8.42 % 0.00 % 0.00 % 77.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 30
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 14 6 9 0 0 126
ร้อยละ 9.03 % 3.87 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 81.29 %

122 : 12 , 5 , 9 , 0 , 0 , 96...9.84 , 4.10 , 7.38 , 0.00 , 0.00 , 78.69 = 26 : 21.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71%

Powered By www.thaieducation.net