โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 21
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 14 0 17 0 0 64
ร้อยละ 14.74 % 0.00 % 17.89 % 0.00 % 0.00 % 67.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 26
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 18 0 27 0 0 111
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %

123 : 15 , 0 , 23 , 0 , 0 , 85...12.20 , 0.00 , 18.70 , 0.00 , 0.00 , 69.11 = 38 : 30.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net