โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 50
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 28
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 107
ร้อยละ 3.20 % 0.00 % 11.20 % 0.00 % 0.00 % 85.60 %

90 : 2 , 0 , 9 , 0 , 0 , 79...2.22 , 0.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 87.78 = 11 : 12.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40%

Powered By www.thaieducation.net