โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 6 0 0 1 24
ร้อยละ 0.00 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 28
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 4 6 6 0 1 102
ร้อยละ 3.36 % 5.04 % 5.04 % 0.00 % 0.84 % 85.71 %

85 : 0 , 6 , 4 , 0 , 1 , 74...0.00 , 7.06 , 4.71 , 0.00 , 1.18 , 87.06 = 11 : 12.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net