โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 6 3 14 0 0 42
ร้อยละ 9.23 % 4.62 % 21.54 % 0.00 % 0.00 % 64.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 8 3 19 0 0 72
ร้อยละ 7.84 % 2.94 % 18.63 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %

102 : 8 , 3 , 19 , 0 , 0 , 72...7.84 , 2.94 , 18.63 , 0.00 , 0.00 , 70.59 = 30 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net