โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 6 0 15 0 0 109
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 83.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.39 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 6 0 31 0 1 191
ร้อยละ 2.62 % 0.00 % 13.54 % 0.00 % 0.44 % 83.41 %

162 : 6 , 0 , 16 , 0 , 1 , 139...3.70 , 0.00 , 9.88 , 0.00 , 0.62 , 85.80 = 23 : 14.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59%

Powered By www.thaieducation.net